+45 24468830, Mobilpay 85417, Fanø sparekasse 9684 0000300861 peerhus@fanonet.dk

Vedtægter

Vedtægter for foreningen ”Bevar Svenskerbroen”

§1.

Foreningens navn er ”Bevar Svenskerbroen”

§2.

Foreningens hjemsted er Nordby, Fanø.

§3.

Som medlem af foreningen kan optages interesserede, som kan arbejde for foreningen formål.

Bestyrelsen drager omsorg for at føre et behørigt medlemskartotek.

Medlemskab af foreningen giver ret til at give møde på foreningens generalforsamling og afgive stemme.

Hvert medlem har én stemme.

Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte

af nogen art.

Generalforsamlingen fastsætter efter forslag fra bestyrelsen de nærmere regler vedrørende

kontingentbetaling, herunder kontingentets størrelse.

§4.

Foreningens formål er at udvirke restaurering og bevarelse af Fanøs ældste bro, Svenskerbroen, som

kulturhistorisk minde, bl.a. med henblik på at formidle Fanøs tidligere betydelige kulturelle maritime

tilhørsforhold.

Foreningen skal formidle sit formål bl.a. ved at eksisterende rester af Svenskerbroen opmåles og registres,

og ved at drage omsorg for, at der bliver foretaget en genopbygning af broen i overensstemmelse med det

originale design.

Foreningens virke må ikke have erhvervsmæssig karakter, og foreningen er at betragte som værende

almennyttig/velgørende.

§5.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i

februar måned, og indkaldes med 10 dages varsel med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen vælges ud fra følgende retningslinjer:

Bestyrelsen består af syv medlemmer og to suppleanter, som vælges på den årlige generalforsamling. Tre

henholdsvis fire af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hver andet år. Én suppleant er på valg hvert år.

Kun medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsesformanden

senest syv dage før generalforsamlingen.

§6.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt før

generalforsamlingen afholdes.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter, ved

simpelt flertal. Afstemningen gøres skriftlig såfremt 5 medlemmer ønsker det.

Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde, ikke ved fuldmagt.

Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af

referent og dirigent.

§7.

En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer

skriftligt kræver det med angivelse af den ønskede dagsorden.

Bestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages

varsel.

§8.

Bestyrelsen kan både ansætte fremmed, lønnet arbejdskraft og indgå aftaler vedrørende køb, leje, lån

m.

§9.

Foreningen hæfter alene for sin formue. Klausuler på gaver m.v. til foreningen skal respekteres.

§10.

Bestyrelsesvalg foregår ved, at bestyrelsen eller medlemmer opstiller det antal kandidater som skal

vælges og som kan godkendes som helhed.

Hvis der er flere kandidater end det nødvendige antal til bestyrelsen, foretages en skriftlig afstemning.

Skriftlig afstemning:

1. Kandidaterne stilles op / melder sig.

2. Kandidaternes navne vises på lærred / tavle under afstemningen.

3. Der udleveres blanke stemmesedler.

4. Stemmeberettigede medlemmer kan stemme på én eller det antal kandidater som skal vælges.

Opnår to eller flere kandidater ens stemmer, foretages bundet omvalg af disse. Opnås igen stemmelighed

afgøres valget ved almindelig lodtrækning.

§11.

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmødet efter valget med en formand og en

kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen afholder møde så ofte som 1 bestyrelsesmedlem finder det fornødent, dog mindst 1 gang i

henholdsvis 1. og 2. halvår.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer er tilstede.

Bestyrelsesformanden indkalder med dagsorden den øvrige bestyrelse.

Beslutninger vedtages generelt ved almindeligt flertal af de fremmødte. Dog fordrer optagelse af lån samt

køb, salg og pantsættelse af fast ejendom enstemmighed i bestyrelsen og i overensstemmelse med

generalforsamlingens retningslinjer.

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori beslutninger indføres. Protokollen underskrives af

de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmer af foreningen og ansatte har adgang til bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

§12.

Bestyrelsen påser:

At foreningens drift er i overensstemmelse med formålet,

At de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger udføres, samt

At foreningen drives i overensstemmelse med de på generalforsamlingen vedtagne budgetter.

§13.

Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til de personer, der forestår den

daglige ledelse, og som bestyrelsen berettiger til at meddele prokura.

§14.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

§15.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en dertil af generalforsamlingen

valgt revisor, og skal senest være afsluttet den 15. februar. Regnskabet fremlægges på det førstkommende

bestyrelsesmøde til godkendelse og efterfølgende til godkendelse på den første ordinære eller

ekstraordinære generalforsamling.

§16.

Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse

med 2/3 dels flertal af de fremmødte

§17.

Beslutningen om opløsning af foreningen kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter

vedtagelse med tre fjerdedels flertal af de fremmødte på en generalforsamling, indkaldt med

dagsordenspunkt om foreningens opløsning med mindst 14 dages varsel.

§18.

Opløses foreningen skal eventuelle aktiver efter betaling af alle passiver tilfalde en anden

forening/fond eller selvejende institution på Fanø, som arbejder ud fra et formål, der stemmer overens

med foreningens eller nært beslægtet hermed.

§19.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27.02.18

 

 

 

Pin It on Pinterest