+45 24468830, Mobilpay 85417, Fanø sparekasse 9684 0000300861 peerhus@fanonet.dk

Historien om “Svenskeren”

I 1807-14 var der en livlig trafik i Nordby Havn, men strømforholdene var ikke altid gunstige, at skibene kunne komme ind til Skibsbygger Huus´ lille bro, så Birkedommer Nørup fik en genial tanke i 1813. Her købte Skibsfører Peder Svendsen et inddrevet svensk skibsvrag for 496 Rigsdaler, og Nørup mente det kunne anvendes til at forlænge Huus´ lille skibsværftsbro, så strømforholdene kunne ændres, og ledes mere mod øst.

Han skriver til Sognefogde L. Kallesen “at selv fremmede har erkendt, af at vor Havn er vor Stolthed og besidder et fortrin, som til enhver giver sine større eller mindre Fordele, selv for den, der ikke er Sømand, men blot Indvaaner (red: tilflyttere). Det er derfor baade min og Sognefogdens Pligt som Sognets Forstander at lægge mærke til dennes Omstændighed, og at Kendere paastaar, at den er i forfald og behøver at blive raadet Bod derpaa, saa sligt ej tager Overhaand…”
(citat “Fanøs historie”, bind 3)

Altså kunne man allerede i 1813 se, hvor nødvendig Svenskeren var for Fanø, både for turister og tilflyttere, og den daværende borgmester lyttede til sine borgere, hvis de mente den var faldefærdig.

Så kom der en krig, og det tog Sognerådet lang tid at finde pengene. I 1822 var broen så faldefærdig, at man ansøgte regeringen om 480 rigsdaler, et beløb, som 27 skibsredere tilbyder at kautionere for. Kancelliet giver dog ikke tilladelsen og Nordbys beboere bygger efter bedste evne selv “Svenskeren” af de forhåndenværende materialer.

I mange år forhandler politikere med Staten om vigtigheden at bevare Nordby Havn som en af landets vigtigste, men til slut vinder Strandby (nu Esbjerg), også selvom mange mener de er nogle fuskere, derovre i Strandby, der begår betleri!
I 1844 opsættes et havnehoved, og dette bygges af et gammelt skib. I 1862 købes en svensk skonnert (igen en svensker) til at forbedre broen.

I april 2016 beslutter byrådet på Fanø at broen skal fjernes. Det mener en gruppe borgere vil være et stort tab for Fanø, da det er det eneste tilbageværende historiske levn fra Fanøs guldalder.

Således kan Svenskerens historie føres helt tilbage 1800´erne!

Pin It on Pinterest